Ответ митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения на письмо, полученное из Министерства внутренних дел 7 октября 2022 г.

12. oktoobril 2022 edastas Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni Eesti Vabariigi siseminister Lauri Läänemetsale ja justiitsminister Lea Danilson-Järgile oma vastuse Siseministeeriumist 7. oktoobril 2022 saadud kirjale.
Allpool avaldame Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni vastuse täies mahus.
 
Siseministrile
Justiitsministrile
Austatud härra Lauri Läänemets
Austatud proua Lea Danilson-Järg
 
Mulle ja meie Kiriku Sinodile adresseeritud Siseministeeriumi asekantsleri Raivo Küüdi 07.10.2022 kirjas soovitas asekantsler mul teha avaldus avalikes meediaväljaannetes kuni 12.10.2022 (hoiatusega alustada muidu minu ajutise elamisloa tühistamise protsess), milles:
1) ühemõtteliselt ja selgelt väljendada, kas ma jagan Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli seisukohta, mida ta ütles jutluses 25.09.2022, kus ta õigustab Vene Föderatsiooni sõjategevust Ukrainas;
2) veenda nii Siseministeeriumit kui ka Eesti üldsust, et MPEÕK-s ei toimu mingisugust sellist tegevust, mis kannaks edasi Moskva patriarhi sõnavõtust kantud sõja õhutustegevust ja sellest tulenevaid muid mõjutusi ja ideoloogiat.
Vastuseks sellele kirjale teatan järgmist:
1. Oma tegevuses juhindub meie Kirik MPEÕK põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadustest.
Toetudes õigeusu usuõpetusele väljendab Eesti Õigeusu Kirik sõjavastasust, on rahu poolt ja kõigi konfliktide rahumeelse lahendamise poolt, mida me rõhutasime ka MPEÕK Sinodi pöördumises 6.10.2022.
Seoses sellega teatan Teile, et ma ei jaga pühima patriarhi Kirilli sõnu, mida ta väljendas 25.09.2022 peetud jutluses, justkui antaks patud andeks sõjaväelastele, kes hukkuvad sõjaväelase kohust täites.
19.03.2022 ühinesin ma Eesti Kirikute Nõukogu avaldusega, mis mõistis hukka sõja ja kutsus üles sõjategevuse lõpetamisele. Sellest ajast saadik on minu seisukoht muutumatu.
2. Veenmaks Eesti valitsust ja üldsust, et MPEÕK ei levita Eestis sõda õhutavat ideoloogiat, pean alguseks teatama järgmist:
MPEÕK Sinodi pöördumises, mis oli tehtud seoses jätkuva sõjaga Ukrainas, me kogulikult kinnitasime oma kirikuliikmetele ja Eesti rahvale, et me palvelikult palume Issandalt Jumalalt sõja kiireimat lõppu, nagu kõik teised Eesti kristlikud kirikud. Kõigis meie pühakodades tuuakse igal liturgial palumisi ja palveid selle sõja lõpetamise ja rahu peatse taastamise eest.
Ukraina sõja päris alguses kutsusin ma oma kirikuliikmeid mitte alluma vaenu ja vihkamise tunnetele, mitte lasta enda tõmmata poliitilistesse vaidlustesse, eriti kiriklikus keskkonnas, vaid tegeleda põgenike abistamisega, kes on jäänud peavarjuta ja elatusvahenditeta. Meie kogudustes kogutud 10 000 eurot on üle kantud MTÜ Eesti Pagulasabi kontole. Meie Kiriku koguduste liikmed on töötanud pagulaste vastuvõtu keskustes, on osalenud toiduainete, asjade ja esmatarbevahendite kogumises, võimaluse korral on aidanud majutusega. Meie preestrid on vaimulikult toetanud ja jätkavad nende ukraina pagulaste toetamist, kes käivad MPEÕK kogudustes.
Eestis tegutseb praegu 38 MPEÕK kogudust, mis ühendavad suurt osa meie maa õigeusklikest. Alates 2022. aasta märtsist on praktiliselt kõigis meie kogudustes ka Eestisse saabunud ukraina pagulastest õigeusklikud. Ja see saab ainult kinnitada, et meie kogudustes ei toimu mingit sõjapropagandat ega vaenuõhutamist. Sarnased juhtumid saaks kohe avalikuks, sest kõigi meie koguduste tegevus on avalik ja läbipaistev.
Ülejäänut loodan jagada sisulises mõttevahetuses plaanitud kohtumisel Siseministeeriumis, kuhu olen kutsutud 18.10.2022.
 
Lugupidamisega,
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni
MPEÕK Sinodi esimees
12.10.2022
-----------------------------------------------------
12 октября 2022 года митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений отправил министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу и министру юстиции Леа Данильсон-Ярг ответ на письмо, полученное из Министерства внутренних дел 7 октября 2022 года.
Ниже публикуем ответ митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения в полном объёме.
 
Министру внутренних дел ЭР
Министру юстиции ЭР
Уважаемый господин Лаури Ляэнеметс
Уважаемая госпожа Леа Данильсон-Ярг
 
В письме от 07.10.2022, адресованном мне и Синоду нашей Церкви, вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюют предложил мне (причем с предупреждением начать процедуру лишения меня временного вида на жительство) сделать до 12.10.2022 заявление в публичных медиа-изданиях, в котором:
1) однозначно и понятно выразить, разделяю я или нет точку зрения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, высказанную им в проповеди 25.09.2022 и оправдывающую военную деятельность Российской Федерации на Украине;
2) убедить как Министерство внутренних дел, так и общественность Эстонии в том, что ЭПЦ МП не ведет в Эстонии никаких действий по подстрекательству к войне, которые могли бы быть инспирированы проповедью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и не распространяет никакой подобного рода идеологии.
В ответ на это обращение сообщаю следующее:
1. В своей деятельности наша Церковь руководствуется Уставом ЭПЦ МП и законами Эстонской Республики.
Опираясь на православное вероучение, Эстонская Православная Церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов, что было ещё раз подчёркнуто в обращении Синода Эстонской Православной Церкви от 6 октября с. г.
В связи с этим сообщаю Вам, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесённые им в проповеди 25.09.2022, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.
19 марта с. г. я присоединился к Заявлению Совета Церквей Эстонии, осудившему войну и призвавшему к прекращению военных действий. С тех пор моя позиция осталась неизменной.
2. Чтобы убедить правительство и общественность Эстонии в том, что ЭПЦ МП не распространяет в Эстонии призывающей к войне идеологии, должен для начала заявить следующее:
В обращении Синода ЭПЦ МП, сделанном в связи с продолжающейся войной на Украине, мы соборно подтвердили своей пастве и народу Эстонии, что молитвенно испрашиваем у Господа Бога скорейшего окончания этой войны, как и все христианские церкви Эстонии. Во всех наших храмах за каждой Литургией возносятся прошения и молитвы о прекращении войны и скорейшем восстановлении мира на Украинской земле.
С самого начала военных действий на Украине я призывал свою паству не поддаваться чувствам вражды и ненависти, не втягиваться в политические дискуссии, особенно в церковной среде, а заняться оказанием помощи беженцам, оставшимся без крова и без средств к существованию. Пожертвования в сумме 10000 евро, собранные в наших храмах, были перечислены на счёт MTÜ Eesti Pagulasabi. Прихожане нашей Церкви трудились в центрах приёма беженцев, участвовали в сборе вещей, продуктов и средств первой необходимости, по возможности помогали решать вопросы размещения. Наши священники оказывали и продолжают оказывать духовную поддержку украинским беженцам, приходящих в храмы ЭПЦ МП.
На территории Эстонии на сегодняшний день действует 38 приходов ЭПЦ МП, объединяющих большую часть православных верующих нашей страны. Начиная с марта 2022 года практически в каждом из наших приходов появились прихожане из числа прибывших в Эстонию украинских беженцев православного вероисповедания. И это может служить только подтверждением, что на наших приходах не ведется никаких действий по пропаганде войны и разжиганию ненависти. О подобных действиях быстро стало бы известно, так как деятельность каждого из приходов открыта и прозрачна.
В остальном же надеюсь на содержательный обмен мнениями на встрече в МВД, на которую приглашён 18.10.2022.
 
С уважением,
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений
Председатель Синода ЭПЦ МП
12.10.2022

Сайт создан по благословению

Преосвященнейшего Сергия,

епископа Маардуского,

викария Таллинской епархии

 

Aadress:
TALLINNA ALEKSANDER NEVSKI STAVROPIGIAALNE KOGUDUS
Lossi plats 10,
10130, Tallinn, Estonia


Telefon: (+372) 644 3484
E-R: 8:00-16:00

E-mail: info@nevskysobor.ee 

AS SEB Pank
TALLINNA ALEKSANDER NEVSKI STAVROPIGIAALNE KOGUDUS
Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X
IBAN: EE901010220003251011

Reg nr: 80206263